Regulamin sklepu internetowego AgroTer.pl

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego agroter.pl
2. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej agroter.pl nieodpłatnie i nieprzerwanie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Poprzez fakt korzystania ze sklepu agroter.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze sklepu, Użytkownik musi posiadać dostęp do niezbędnych urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki stron internetowych umożliwiającej wyświetlanie strony www.agroter.pl i z nią powiązanych.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z  Regulaminem Sklepu, oraz jego zaakceptowanie.
6. W celu umożliwienia sobie możliwości pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Użytkownik/Kupujący może się zarejestrować. Proces rejestracji jest dobrowolny.
7. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo a po jej dokonaniu kolejne zamówienia realizowane są na podstawie zalogowania się Kupującego na swoje konto (w serwisie Sklepu).
8. Sklep internetowy www.agroter.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
9. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych, rabatów, wyprzedaży, zmian cen Towarów, wprowadzania nowych pozycji, jak i wycofania ich. Wyżej wymienione czynności nie zmieniają praw już nabytych, czyli nie mają pływu na wcześniej złożone zamówienie
10. Ceny prezentowane na stronie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny dotyczą jedynie towaru, nie obejmują kosztów dostawy.
11. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad. W przypadku uszkodzenia, lub wady nie wpływającej na możliwość sprzedaży, będą one szczegółowo opisane.
12. Zakłada się i dopuszcza możliwość lekkiego zniszczenia opakowania towaru w przypadku przesyłek pocztowych, przy wyborze koperty miękkiej.
13. Adres do korespondencji sprzedawcy brzmi następująco: Centrum Ogrodnicze AGRO TER; Plac Narutowicza 7; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
14.W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz rozporządzenia nr 1107/2009, jedynie Klienci będący pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) mogą złożyć zamówienie oraz być stroną umowy sprzedaży.
15.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


§ 2 Słownik pojęć


1. Sprzedawca – sklep ogrodniczy agroter.pl; właściciel: Centrum Ogrodnicze AGRO TER z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim; Plac Narutowicza 7; 97-200 Tomaszów Mazowiecki; wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 12080 i widniejący w CEIDG pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=80676a53-4777-4347-a05c-3ba2b5c2820d
2. Sklep – serwis internetowy, dostępny pod domeną www.agroter.pl, należący do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu agroter.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
4. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
8. Konto– w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez agroter.pl, pod unikalną nazwą(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach agroter.pl;
9. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności nasiona, art. Ogrodnicze
10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.
11. Biuletyn – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.


§ 3 Składanie Zamówień


1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem serwisu Sklepu agroter.pl można składać przez całą dobę; siedem dni w tygodniu; przez cały rok.
2. Zamówienia są dokonywane poprzez dodanie wybranego Towaru do koszyka, a następnie należy postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym wybrać sposób zapłaty i dostawy oraz wypełnić formularz Zamówienia. W momencie składania zamówienia Kupujący potwierdza, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
3. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych i pełnych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia)
obowiązek zapłaty.
4. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
5. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie wysłane automatyczne powiadomienie e-mail na trwałym nośniku będące potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Wiadomość zawierać będzie również wszelkie istotne informacje i warunki Zamówienia.
6. Informacje o kosztach związanych z dostawą/wysyłką są widoczne w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego. Koszty dostawy są uzależnione od wagi łącznej Zamówienia, oraz od rodzaju wybranej przesyłki. Istnieje możliwość zaistnienia sytuacji gdy rodzaj przesyłki zostanie narzucony (zamówienia o dużej masie kg.)
7. Rezygnacja/anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego jedynie do czasu dokonania zapłaty za Towar. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia.
8. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
9. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
*przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 19 1240 1718 1111 0000 1098 2169
*gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej.
*za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24
(Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014). Szczegółowy regulamin korzystania z serwisu i usług jest dostępny pod adresami: www.przelewy24.pl/regulaminwww.przelewy24.pl
10. Kupujący dokonując zapłaty zarówno przelewem jak i za pomocą płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar (wraz kosztami dostawy) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy przestaje być wiążąca.
11. Kupujący, dokonując zakupu udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie w imieniu i na rzecz Kupującego umowy o świadczenie usług z Pocztą Polską/Pcztex/kurierem (w zależności od wyboru Kupującego), celem przesłania za ich pośrednictwem zakupionego przez Kupującego Towaru.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


§ 4 Realizacja Zamówień


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi  w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Dla stron transakcji wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.agroter.pl (24h)i drogą e-mail sklep@agroter.pl (odpowiedź pn-pt, w godzinach 9.00 -17.00)
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i  poda właściwe dane kontaktowe. W wypadku gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
5. W trakcie składania zamówienia kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymaniu przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. W przypadku płatności przelewem – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy; z tym też momentem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
8. W przypadku płatności przelewem czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyborem opcji „za pobraniem”
9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), lub od dnia wysłania potwierdzenia dla Kupującego (w przypadku płatności „za pobraniem”).
Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez wybranego podczas składania Zamówienia dostawcę
10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
11. Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby Zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie. Realnym terminem realizacji zamówienia jest czas podany na stronie, przy ofercie produktu/Towaru.
W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, powodujących opóźnienie wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Po tym terminie transakcję uznaje się za nieważną.
12. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.


§ 5 Rejestracja i Konto Użytkownika


1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie agroter.pl jest bezpłatne.
2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego
3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika danych nie będących prawdziwymi, Administrator ma prawo odmowy. W przypadku wykrycia podania fałszywych danych po dokonaniu rejestracji, Administratorowi przysługuje prawo do zablokowania konta Użytkownika i jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
4. W przypadku zmiany danych osobowych po rejestracji w Serwisie agrote.pl, Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do ich aktualizacji. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto
5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne ze:
zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, - zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
zgodą Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;
7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej;
bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.


§ 6 Wysyłka


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.
2. Dostawa towaru może być realizowana przez Pocztę Polską, wyspecjalizowane firmy kurierskie. Listy dostawców, kwota wysyłki są dostępne do wyboru przed finalizacją Zamówienia.
3. Za moment nadania Zamówieniu statusu zrealizowanego, przyjmuje się moment powierzenia przesyłki przewoźnikowi  / art.. 544 Kodeksu Cywilnego USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY  (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)/
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Koszty te widoczne są w potwierdzeniu, które Kupujący otrzymuje przy złożeniu zamówienia.
5. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać przelewem bankowym, „za pobraniem” (płatnośc regulowana pracownikowi Poczty Polskiej lub kurierowi), albo gotówką, w przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru.
6. Zakłada się, że dostawy są realizowane na terytorium Polski. W przypadku wysyłki na adres poza granicami Polski, wymagany jest kontakt Kupującego ze sprzedawcą (e-mail) celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
7. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie (koperta/pudło) nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.
W sytuacji uszkodzenia, sprawdzić czy sytuacja nie wpłynęła na stan zakupionego towaru. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia z podejrzeniem uszczerbku towaru, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy (wymagane do przeprowadzenia dalszych czynności).


§ 7 Rękojmia i gwarancja. Postępowanie Reklamacyjne.


1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep agroter.pl
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
3. Zaleca się skontaktowanie ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail sklep@agroter.pl przed złożeniem reklamacji.
4. Reklamacja może być złożona pisemnie listem poleconym, na stacjonarny adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail sklep@agroter.pl.
5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego i dokładne opisanie przyczyn reklamacji. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie i w miarę możliwości skontaktuje się z Kupującym.
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
7. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sklep agroter.pl
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych Konsument wyraża zgodę za zwrot płatności na rachunek bankowy, którego numer zobowiązuje się podać na żądanie Sprzedawcy mające związek z odstąpieniem od umowy.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
12. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


§ 8 Odstąpienie od umowy.


1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za  szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie POBIERZ w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Zwracany towar musi być odesłany w pełni kompletny, produkt i jego akcesoria nie mogą być uszkodzone i nie mogą nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu Internetowego
5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
6. Sprzedawca zobowiązuje się oddać kwotę należną za zwrócony towar do 14 dni od dnia jego otrzymania od Konsumenta, po wcześniejszym skontrolowaniu stanu Towaru i nie mając do niego zastrzeżeń.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego

§ 9 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Centrum Ogrodnicze AGRO TER; Plac Narutowicza 7; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu adroter.pl.
5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
6. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
8. Serwis agroter.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych(np. o regionie, z którego następuje połączenie)
9. Podczas korzystania z serwisu agroter.pl, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:
przy rejestracji konta w serwisie (e-mail, imię i nazwisko)
okazjonalnie w serwisie agroter.pl organizowane mogą być konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach
10. Zapisując się do Biuletynu w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.
11. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Biuletynie  wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
12. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Biuletynu.
13. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

§ 10 Postanowienia końcowe


1. Właścicielem sklepu internetowego www.agroter.pl jest AGRO TER., Plac Narutowicza 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732137535, REGON 100802848, wpisany przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 12080,
2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy sprzedaży  zawieranej przez sklep www.agroter.pl oraz zamawiającego Klienta.
3. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Wszelkie spory między sklepem www.agroter.pl a Klientem, wynikłe na drodze realizacji umów sprzedaży, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
6. Regulamin działa bez ograniczenia żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które są nad nim nadrzędne. Co za tym idzie, w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy
7. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.agroter.pl
8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy Sąd powszechny miejscowo i rzeczowo.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.